Godziny otwarcia

w sezonie od maja do września

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 9.00-17.00
środa 9.00-17.00
czwartek 9.00-17.00
piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-17.00
niedziela 9.00-17.00


po sezonie od października do kwietnia

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-16.00
sobota 8.00-16.00
niedziela 8.00-16.00

Czytaj więcej

Ceny biletów

normalny 7.00zł
ulgowy 5.00zł
bilet rodzinny (2+1) 15.00zł
bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3) 18.00zł
przewodnik (do 35 osób) 35.00zł

WSTĘP BEZPŁATNY NA WYSTAWY STAŁE:

WRZESIEŃ-CZERWIEC: NIEDZIELA

LIPIEC-SIERPIEŃ: CZWARTEK

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny Fotograf Szczycieński 2018


Konkurs fotograficzny

Fotograf Szczycieński 2018

X jubileuszowy konkurs fotograficzny dla fotografów amatorów z terenu miasta Szczytno oraz Powiatu Szczycieńskiego.

Tematem tegorocznego konkursu "Nasze Mazury w obiektywie 2008-2018"

w następujących kategoriach:

 • Miejscowości
 • Ludzie
 • Wydarzenia
 • Przyroda


Termin nadsyłania zdjęć: 05.10.2018 r.
Regulamin

Jubileuszowy Konkurs Fotograficzny „Fotograf Szczycieński 2018”

Konkurs skierowany do fotografów amatorów z terenu miasta Szczytno oraz Powiatu Szczycieńskiego


I. Organizator i czas trwania konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM W SZCZYTNIE 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza tel. (89) 624 24 37, (89) 624 01 25, faks: (89) 624 89 25, e-mail: muzmaz@wp.pl , www.muzeumszczytno.art.pl.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografów amatorów ze Szczytna oraz Powiatu Szczycieńskiego
 3. Zdjęcia należy nadsyłać od 16.04.2018 r. do 05.10.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 roku.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

II. Przepisy dotyczące prac, kategorie konkursu

 1. Fotografie mogą być wykonane w technice cyfrowej lub analogowej, czarnobiałe lub kolorowe.
 2. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 12 zdjęć.
 3. Fotografie biorące udział w konkursie mogą dotyczyć wyłącznie Powiatu Szczycieńskiego i pochodzić z lat 2008-2018.
 4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie fotografie nigdzie wczesniej niepublikowane.
 5. Zdjęcia cyfrowe powinny być w formacie JPG, w rozdzielczości minimum 300 DPI, dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2480 pixeli. Zdjęcia wywołane powinny mieć jednakowy format 15x21 cm.
 6. Nadesłane fotografie nie mogą by poddawane elektronicznej modyfikacji w programach graficznych, aczkolwiek dopuszcza się:
  a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.,,
  b) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
 7. Nie będą akceptowane prace w których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej w programach graficznych. Dopuszczalne jest kadrowanie do wymaganego w pkt. 4 formatu.
 8. Zabronione jest stosowanie fotomontaży (łączenie różnych fotografii w jedną).
 9. Fotografie nie powinny zawierać jakichkolwiek znaków, cyfr (np. daty), imienia i nazwiska.
 10. Fotografie można nadsyłać pocztą elektroniczną na e-mail muzmaz@wp.pl. Fotografie wywołane, lub na nośniku CD, DVD należy dostarczyć osobiście do siedziby TOWARZYSTWA na adres podany w pkt I, ppkt 1.
 11. W treści maila /listu elektronicznego, lub przy dostarczonych do organizatora zdjęciach należy podać:
  a) imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy,
  b) nazwę fotografowanego obiektu, miejsce, wydarzenia wraz z datą wykonania zdjęcia,
  c) oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć,
  d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  e) osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie dołączają do nadesłanych /dostarczonych zdjęć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie
 12. Tematem zdjęć mogą być wyłącznie prace dotyczące miasta Szczytno oraz Powiatu Szczycieńskiego ukazujące "Nasze Mazury w obiektywie 2008-2018" na przestrzeni ostatnich 10 lat w następujących kategoriach:
  • Miejscowości
  • Ludzie
  • Wydarzenia
  • Przyroda
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które nie spełniają wymienionych w pkt 2-12 wymogów konkursu.
 14. Oceny zdjęć dokonuje jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 15. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
 16. Wybrane przez jury zdjęcia będą prezentowane na wystawie „Fotograf Szczycieński 2018” w Muzeum Mazurskim w Szczytnie.
 17. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzcy/zwycięzców konkursu. Nagroda główna nie podlega zamianie na inną nagrodę, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 18. Nadesłanie – dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników konkursu na potrzeby tegoż konkursu oraz jego współorganizatorów: Muzeum Mazurskiego w Szczytnie, Powiatu Szczycieńskiego i Samorządu Miasta Szczytno zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: a) druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie z nazwiskiem autora fotografii, b) używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Szczytnie i Muzeum Mazurskiego w Szczytnie, Powiatu Szczycieńskiego i Samorządu Miasta Szczytno.
 2. Nadesłane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.

DO POBRANIA REGULAMIN W DOKUMENCIE PDF