Godziny otwarcia

w sezonie od maja do września

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 9.00-17.00
środa 9.00-17.00
czwartek 9.00-17.00
piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-17.00
niedziela 9.00-17.00


po sezonie od października do kwietnia

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-16.00
sobota 8.00-16.00
niedziela 8.00-16.00

Czytaj więcej

Ceny biletów

normalny 7.00zł
ulgowy 5.00zł
bilet rodzinny (2+1) 15.00zł
bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3) 18.00zł
przewodnik (do 35 osób) 35.00zł

WSTĘP BEZPŁATNY NA WYSTAWY STAŁE:

WRZESIEŃ-CZERWIEC: NIEDZIELA

LIPIEC-SIERPIEŃ: CZWARTEK

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny Fotograf Szczycieński 2018


Konkurs fotograficzny

Fotograf Szczycieński 2018

X jubileuszowy konkurs fotograficzny dla fotografów amatorów z terenu miasta Szczytno oraz Powiatu Szczycieńskiego.

Tematem tegorocznego konkursu "Nasze Mazury w obiektywie 2008-2018"

w następujących kategoriach:

 • Miejscowości
 • Ludzie
 • Wydarzenia
 • Przyroda


Termin nadsyłania zdjęć: 05.10.2018 r.
Regulamin

Jubileuszowy Konkurs Fotograficzny „Fotograf Szczycieński 2018”

Konkurs skierowany do fotografów amatorów z terenu miasta Szczytno oraz Powiatu Szczycieńskiego


I. Organizator i czas trwania konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM W SZCZYTNIE 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza tel. (89) 624 24 37, (89) 624 01 25, faks: (89) 624 89 25, e-mail: muzmaz@wp.pl , www.muzeumszczytno.art.pl.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografów amatorów ze Szczytna oraz Powiatu Szczycieńskiego
 3. Zdjęcia należy nadsyłać od 16.04.2018 r. do 05.10.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 roku.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

II. Przepisy dotyczące prac, kategorie konkursu

 1. Fotografie mogą być wykonane w technice cyfrowej lub analogowej, czarnobiałe lub kolorowe.
 2. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 12 zdjęć.
 3. Fotografie biorące udział w konkursie mogą dotyczyć wyłącznie Powiatu Szczycieńskiego i pochodzić z lat 2008-2018.
 4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie fotografie nigdzie wczesniej niepublikowane.
 5. Zdjęcia cyfrowe powinny być w formacie JPG, w rozdzielczości minimum 300 DPI, dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2480 pixeli. Zdjęcia wywołane powinny mieć jednakowy format 15x21 cm.
 6. Nadesłane fotografie nie mogą by poddawane elektronicznej modyfikacji w programach graficznych, aczkolwiek dopuszcza się:
  a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.,,
  b) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
 7. Nie będą akceptowane prace w których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej w programach graficznych. Dopuszczalne jest kadrowanie do wymaganego w pkt. 4 formatu.
 8. Zabronione jest stosowanie fotomontaży (łączenie różnych fotografii w jedną).
 9. Fotografie nie powinny zawierać jakichkolwiek znaków, cyfr (np. daty), imienia i nazwiska.
 10. Fotografie można nadsyłać pocztą elektroniczną na e-mail muzmaz@wp.pl. Fotografie wywołane, lub na nośniku CD, DVD należy dostarczyć osobiście do siedziby TOWARZYSTWA na adres podany w pkt I, ppkt 1.
 11. W treści maila /listu elektronicznego, lub przy dostarczonych do organizatora zdjęciach należy podać:
  a) imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy,
  b) nazwę fotografowanego obiektu, miejsce, wydarzenia wraz z datą wykonania zdjęcia,
  c) oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć,
  d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  e) osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie dołączają do nadesłanych /dostarczonych zdjęć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie
 12. Tematem zdjęć mogą być wyłącznie prace dotyczące miasta Szczytno oraz Powiatu Szczycieńskiego ukazujące "Nasze Mazury w obiektywie 2008-2018" na przestrzeni ostatnich 10 lat w następujących kategoriach:
  • Miejscowości
  • Ludzie
  • Wydarzenia
  • Przyroda
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które nie spełniają wymienionych w pkt 2-12 wymogów konkursu.
 14. Oceny zdjęć dokonuje jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
 15. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
 16. Wybrane przez jury zdjęcia będą prezentowane na wystawie „Fotograf Szczycieński 2018” w Muzeum Mazurskim w Szczytnie.
 17. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzcy/zwycięzców konkursu. Nagroda główna nie podlega zamianie na inną nagrodę, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 18. Nadesłanie – dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: a) druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie z nazwiskiem autora fotografii, b) używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Szczytnie i Muzeum Mazurskiego w Szczytnie, Powiatu Szczycieńskiego i Samorządu Miasta Szczytno.
 2. Nadesłane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. z późn. zm.) (do dnia 24 maja 2018 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) (od dnia 25 maja 2018 r.) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno (dalej jako „Administrator”).
 2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku zakwalifikowania nadesłanych prac do konkursu i ich prezentacji na wystawie pokonkursowej  w Muzeum Mazurskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
 4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu.
 6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do dnia 24 maja 2018 r. Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a – od dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
 10. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

DO POBRANIA REGULAMIN KONKURSU W DOKUMENCIE PDF

DO POBRANIA OŚWIADCZENIE W DOKUMENCIE PDF