Godziny otwarcia

od 1 maja do 30 września

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 10.00-17.00
środa 10.00-17.00
czwartek NIECZYNNE
piątek 10.00-17.00
sobota 10.00-17.00
niedziela 10.00-17.00


od 1 października do 30 kwietnia

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 9.00-16.00
środa 9.00-16.00
czwartek NIECZYNNE
piątek 9.00-16.00
sobota 9.00-16.00
niedziela 9.00-16.00

Czytaj więcej

Ceny biletów

normalny 10.00zł
ulgowy 6.00zł
bilet rodzinny (2+1) 20.00zł
bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3) 26.00zł
przewodnik (do 35 osób) 35.00zł

WSTĘP BEZPŁATNY NA WYSTAWY STAŁE:

WRZESIEŃ: NIEDZIELA

PAŹDZIERNIK: ŚRODA

Czytaj więcej

Statut


STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM W SZCZYTNIE


I. NAZWA, SIEDZIBA DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.


§2

Siedzibę Stowarzyszenia jest Muzeum Mazurskie w Szczytnie, a terenem działania. obszar województwa olsztyńskiego.

§3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieogra­niczony i posiada osobowość prawną.


§4

Stowarzyszenie ma prawo używać własnej pieczęci okrągłej z napisem Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie.


§5

Stowarzyszenie ma prawo zakładania sekcji terenowych z zakresem działania na określoną gminę lub miasto.


§6

Stowarzyszenie ma prawe przystąpić do ogólnopol­skiej federacji stowarzyszeń o podobnych celach.


§7

Stowarzyszenie posiada odznakę członkowską oraz prawo wystawiania swoim członkom legitymacji.


II. CEL STOWARZYSZENIA I ŚRODKI DZIAŁANIA


§8

Jako regionalne stowarzyszenie kulturalne Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie ma na celu :

 1. Wspomaganie działalności muzeum w zakresie organizacji, gromadzenia i zabezpieczania zbiorów.
 2. Prowadzenie akcji i imprez kulturalnych, naukowo-oświatowych artystycznych
 3. Wydawanie publikacji
 4. Prowadzenie sekcji terenowych: kolekcjonerskich, muzealniczych, historycznych, artystycznych, ochrony zabytków sztuki, archeologii, przyrody, kultury materialnej.
 5. Kultywowanie i upowszechnianie we wszystkich dostępnych formach działania wiedzy o spuściźnie historycznej, kulturalnej, tradycjach miejscowego folkloru oraz współczesności regionu Mazur.
 6. W ten sposób, ze względu na specyfikę regionu. Stowarzyszenie chce włączyć się czynnie w proces kształtowania się poczucia tożsamości i zakorze­nienia, w działania integracyjne wśród lokalnej społeczności .
 7. a szczególnie ważne zadanie Stowarzyszenie uważa włączenie do tego rodzaju prac młodego pokolenia.§9

Powyższe cele Stowarzyszenie realizować będzie przez:

 1. Własną działalność wydawniczo-propagandową i współdziałanie z akcjami Muzeum Mazurskiego w Szczytnie.
 2. Organizowanie wystaw, odczytów, konkursów, spotkań, aukcji, kiermaszy, pokazów, inscenizacji i innych z o charakterze popularyzatorskim i edukacyjnym.
 3. Współpracę z różnymi środowiskami regionu : stowarzyszeniami kulturalnymi, mniejszości narodowych i wyznaniowych, placówkami kultury, szkołami, organizacjami społecznymi.
 4. Współpracę z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
 5. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
 6. Współpracę z lokalnymi władzami.
 7. Prowadzenie działalności usługowej na rzecz Muzeum.
 8. Gromadzenie funduszy przeznaczonych na rozwój, pomnażanie, konserwację i zabezpieczanie zbiorów muzealnych.


III. MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA


§10

Stowarzyszeniu przysługuje prawo posiadania majątku ruchomego i nieruchomego.

Majątek Stowarzyszenia stanowią :

 1. Wpływy z opłat członkowskich.
 2. Dotacje, darowizny, subwencje osób prawnych i fizycznych.
 3. Dochody z imprez i usług prowadzonych przez Stowarzyszenie
 4. Dochody ze zbiórek publicznych.


§11

Wszystkie dochody przeznaczone są na cele statutowe.


§12

Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z planami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie.


IV,  CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, zbiorowych I honorowych


§14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i nie jest pozbawiona zdolności do działań prawnych, złożyła pisemną deklarację j została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.


§15

Członkiem zbiorowym Stowarzyszenia mogą być osoby prawne ( instytucje i organizacje, a także szkoły), które zadeklarują przystąpienie do Stowarzyszenia oraz składkę członkowską.


§16

Cudzoziemcy mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia jako osoby fizyczne.


§17

Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju muzealnictwa.


§18

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
 2. Korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
 3. Korzystania z urządzeń, udogodnień i świadczeń przyz­nanych przez władze Stowarzyszenia.
 4. Noszenia legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym, z wyjątkiem praw wyborczych.


§19

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz uch wał i postanowień władz Stowarzyszenia.
 2. Brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, propagowania jego haseł, idei, poczynań oraz zjednywania mu człon­ków i sympatyków.
 3. Brania czynnego udziału w pracach dla dobra Muzeum. Regularnego opłacania składek.

§20

Utrata członkostwa następuje: przez :

 1. Zgłoszenie na piśmie wystąpienia, po uiszczeniu zaległych składek.
 2. Wykreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za zaleganie ze składkami przez okres 6-ci u miesięcy.
 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu na podsta­wie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, wskutek niezgodnego ze statutem postępowania lub czynów nie licujących z godnością członka Stowarzyszenia.
 4. Utratę zdolności do działań prawnych.
 5. Śmierć członka lub zaprzestanie działalności przez osobę prawną.

§21

Od decyzji Zarządu w sprawie nie przyjęcia zgłoszenia na członka, wykreślenia z listy członków, wykluczenia ze Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia na piśmie w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji.


§22

Do ustalenia wysokości wpisowego i składek członkowskich powołane jest Walne Zgromadzenie   Stowarzyszenia.


§23

Członkowie honorowi wolni są od obowiązku opłacania składki członkowskiej.


§24

Członkowie   zbiorowi   deklarują   wysokość    składki    rocznej Zarządowi    Stowarzyszenia.


V. WŁADZE   STOWARZYSZENIA


§25

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.


§26

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Walne zgromadzenia są   zwyczajne i nadzwyczajne.


§27

Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku, nie później niż do dn. 31.03. każdego roku i zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.


§28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Ustalanie wytycznych i programu prac Stowarzyszenia.
 2. Zatwierdzanie planu pracy i planu finansowego na rok bieżący.
 3. Przyjmowanie sprawozdania  Zarządu za okres roczny i udzielanie mu absolutorium za kadencję wyborczą.
 4. Wybór władz Stowarzyszenia na okres 2-ch lat.
 5. Udzielanie Zarządowi pełnomocnictw i zezwoleń na zaciąganie i regulowanie zobowiązań majątkowych.
 6. Rozpatrywanie wniosków Zarządu i odwołań od decyzji Zarządu .
 7. Ustalanie wpisowego i składek członkowskich.
 8. Przyznawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.
 9. Przeprowadzanie zmian w statucie Stowarzyszenia.
 10. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia.

§29

Sesje Walnego Zgromadzenia są sprawozdawczo-wyborcze. Sesje sprawo zdawczo-wyborcze odbywają się raz na 2 lata.


§30

Walne Zgromadzenie odbywa się w pierwszym terminie przy udziale co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.


§31

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Do prawomocności uchwały o zmianie statutu, likwidacji lub rozwiązania Sto­warzyszenia wymagana jest większość 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.


§32

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwo­łane przez Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Na życzenie własne lub wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków w terminie do 30-stu dni od daty wpłynięcia wniosku.


§33

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru przewodniczą-o oraz sekretarza każdej sesji, którzy odpowiedzialni są za sporządzenie protokołu sesji i protokół ten podpisują.


VI.  ZARZĄD STOWARZYSZENIA


§34

Zarząd jest władzą Stowarzyszenia powołaną na 2 lata, w drodze wyboru przez Walne Zgromadzenie, dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, administrowania jego majątkiem i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.


§35

Zarząd składa się z 5-ciu członków, wybranych w głosowaniu tajnym, na każdą z funkcji z osobna:

 1. Prezesa.
 2. Wiceprezesa.
 3. Sekretarza.
 4. Skarbnika.
 5. Członka Zarządu

Zarząd konstytuuje się w ciągu 7-iu dni od dnia wyboru.


§36

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Prowadzenie wszelkich czynności związanych z zarządzaniem i finansowaniem działalności Stowarzyszenia, łącznie z zobowiązaniami i zawieraniem umów.
 2. Administrowanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
 3. Realizowanie uchwał, wniosków i programu działalności, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie, jak też przestrzeganie wszelkich przepisów prawnych, tyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. Sporządzanie planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań i bilansów rocznych oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu.
 5. Przyjmowanie i skreślanie członków.
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 7. Angażowanie i zwalnianie pracowników niezbędnych do prowadzenia administracji i czynności finansowo-księgowych w Stowarzyszeniu.
 8. Powoływanie sekcji terenowych.
 9. Reprezentowanie Stowarzyszenia.
 10. Nadawanie regulaminów szczegółowych poszczególnym komórkom organizacyjnym Stowarzyszenia.

§37

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane.


§38

Uchwały na posiedzeniach Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.


§39

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu lub jego zastępca.


§40

Pisma i dokumenty Stowarzyszenia podpisywane są przez prezesa lub jego zastępcę oraz sekretarza, a w przypadku zobowiązań majątkowych, finansowych lub pełnomocnictw, także przez skarbnika.


VII. KOMISJA   REWIZYJNA


§41

Komisja Rewizyjna wybierana jest co 2 lata przez Walne" Zgromadzenie i składa się z 3-ch członków, w tym przewodniczącego i sekretarza Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedze­niu, nie później niż w 7 dni po wyborze.


§42

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów władz Stowarzyszenia. Prze­wodniczący Komisji ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.


§43

Komisja Rewizyjna czuwa nad statutową, rzeczową i finansową działalnością Zarządu. Przeprowadza ona co najmniej raz w roku kontrolę działalności finan­sowej i stanu majątkowego Stowarzyszenia.

Z czynności swych Komisja sporządza protokoły i składa sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu. Na Walnych Zgromadzeniach sprawozdawczo- wyborczych Komisja przedstawia wnioski w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Pozostałe sprawy ustala regulamin.


VIII. SĄD KOLEŻEŃSKI


§44

Sąd Koleżeński składa się z 3-ch członków, wybra­nych na okres 2-ch lat przez Walne Zgromadzenie, w tym z przewodniczącego i sekretarza.

Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym po­siedzeniu, nie później niż w 7 dni po wyborze.


§45

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych organów władz Stowarzyszenia.

Do kompetencji Sądu koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów i zatargów między członkami Stowarzyszenia w związku z ich działalnością członkowską lub zarzutami czynów szkodliwych dla Stowarzyszenia lub nielicujących z godnością członka Stowarzyszenia.

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania na piśmie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30-stu dni od otrzymania orzeczenia przez zainteresowanego.

Pozostałe sprawy ustala regulamin.


PRZEPISY KOŃCOWE


§46

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu. Propozycja rozwiązania Stowarzyszenia musi być uwzględniona w osobnym punkcie porządku obraz Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, zwołanym w celu rozwiązania Stowarzyszenia, musi być rozesłane co najmniej na miesiąc przed terminem posiedzenia.

W razie likwidacji Stowarzyszenia, majątek jego musi być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie na rzecz Muzeum Mazurskiego w Szczytnie.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.


Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie, na postawie niniejszego Statutu wpisano w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie, dnia 30 stycznia 1995 r. do rejestru Stowarzyszeń pod Nr 738,-