Godziny otwarcia

w sezonie od maja do września

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 9.00-17.00
środa 9.00-17.00
czwartek 9.00-17.00
piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-17.00
niedziela 9.00-17.00


po sezonie od października do kwietnia

poniedziałek NIECZYNNE
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-16.00
sobota 8.00-16.00
niedziela 8.00-16.00

Czytaj więcej

Ceny biletów

normalny 10.00zł
ulgowy 6.00zł
bilet rodzinny (2+1) 20.00zł
bilet rodzinny (2+2, 2+3, 1+3) 26.00zł
przewodnik (do 35 osób) 35.00zł

WSTĘP BEZPŁATNY NA WYSTAWY STAŁE:

WRZESIEŃ-CZERWIEC: NIEDZIELA

LIPIEC-SIERPIEŃ: CZWARTEK

Czytaj więcej

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie


Misją stowarzyszenia jest wspomaganie działalności muzeum w zakresie gromadzenia i zabezpieczania zbiorów muzealnych, organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, których celem jest szerzenie wiedzy o spuściźnie historycznej, kulturalnej oraz tradycjach kultury ludowej, a także współczesności regionu Mazur. Zadaniem stowarzyszenia jest także najszerzej pojęta działalność na rzecz wychowania dla kultury oraz wchowania artystycznego, a także dla kształtowania postawy szacunku wobec wszelkich świadectw przeszłości (zwłaszcza w perspektywie regionalnej). W tej działaności stowarzyszenie sięga zarówno do tradycji regionalnych, jak i ogólnopolskich. Wszystko to razem ma na celu czynne wpływanie na kształtowanie poczucia własnej wartości, a także poczucia tożsamości i zakorzenienia lokalnych społeczności, zamieszkałych na Mazurach po 1945r.

Prowadzone działania
Współorganizacja z Muzeum Mazurskim cyklu wystaw prezentujacych zbiory muzeów z całego kraju, ze wzglęu na ich rodzaj, unikatowość: zbiory etnograficzne Muzeum Seminarium Misyjnego księży Werbistów w Pieniężnie, zbiory Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, zbiory (elementy scenografii znanych polskich filmów, głównie historycznych) Muzeum Kinematografii w Łodzi, zbiory Galerii Sztuki Socrealizmu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Plakatu w Warszawie (wystawa Warmia i mazury na plakacie z lat 1945-1980). Przedsięwzięcia te miały na celu przyblizyć prezentowane kolekcje lokalnym i regionalnym środowiskom - młodzieży, na codzień pozbawionych możliwości podróży i zwiedzania. Stowarzyszenie opiekując się grupą młodzieży, zaangażowanej w odtwarzanie tradycji rycerstwa, organizowało w latach 1995-1998, cotygodniowe pokazy i przedstawienia na temat życia codziennego na zamku rycerskim, a także - w oparciu o dokumenty przeszłości - pokazy opowiadające o początkach zamku i miasta Szczytno. Od 1999r. Towarzystwo organizuje w pierwszej dekadzie sierpnia (zawsze jest to piątek) doroczny Jarmark Mazurski, podczas którego odbywaja się pokazy dawnego rzemiosła wiejskiego regionu (pszczelarstwo, koronkarstwo, tkactwo, wycinankarstwo, garncarstwo, kowalstwo, obróbka bursztynu i in.),
w ramach jarmarku od 2009r. odbywaja się również Wieczór jazzowy w ruinach z udziałem zespołówe jazzu tradycyjnego. Od 1995r. stowarzyszenie, w wyniku składania ofert Samorządowi Miasta Szczytna, urządza dla turystów i mieszkańców okolic wystawy na Wieży Ratuszowej (szczycieński ratusz zbudowany w 1936r. jest wpisany na listę zabytków województwa i swą architekturą przypomina sredniowieczny zamek), które prezentują dokonania artystyczne lokalego i regionalnego środowiska twórców, profesjonalnych i amatorów, z różnych dziedzin sztuki, także ludowej.

W związku z podpisaniem w sierpniu 2008 r. porozumienia o współpracy Muzeum Mazurskiego w Szczytnie Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w Niemenczynie na Litwie stowarzyszenie włącza się w program współpracy określony w tym porozumieniu, od tego czasu zrealizowało wiele wydarzeń kulturalnych dzięki środkom pochodzącym z Kancelarii Senatu RP oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego takich jak Dni Wileńskie na Mazurach, Wileńska Niedziela Palmowa na Ziemi Szczycieńskiej, liczne wystawy na Litwie m.in. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w Niemenczynie oraz Polsce w Muzeum Mazurskim w Szczytnie.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie dokonuje także na rzecz Muzeum Mazurskiego w Szczytnie zakupu cennych zabytków, które przekazywane są do zbiorów tego muzeum, a także pozyskuje środki na ich konserwację.


Obszary działań

Nauka, kultura, ekologia:

  • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • ochrona zabytków, dziedzictwo

Tożsamość, tradycja narodowa:

  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Współpraca z Polonią oraz Polakami za granicami kraju, pielęgnowanie tradycji, kultury, obyczajów